Care este soarta instituțiilor de învățământ din localitățile mici?

  Una din misiunile actuale ale școlii constă în cultivarea la copii a dragostei faţă de locurile natale, pentru ca aceștia, devenind specialiști, să revină în sat, să contribuie la rezolvarea problemelor cu care se confruntă localitatea şi ţara noastră. Astfel vom reuşi să obţinem o stabilitate în demografia populaţiei, iar la începutul fiecărui an de studiu ne vom bucura de un număr impunător în rândurile elevilor şi soluţionarea problemelor şcolilor mici.

 

Şcoala este o instituţie care funcţionează într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie: familia, autorităţi, agenţi economici. Ea depinde de mediul în care funcţionează în ceea ce priveşte obţinerea resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale. Procesul de implementare în întreaga republică, începând cu anul 2013, a unei noi metodologii de finanțare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, și anume în bază de cost standard per elev, a scos în vileag problema școlilor cu un număr redus de elevi. Respectiv, suma transferurilor categoriale pentru activitatea instituţiei nu acoperă plafonul cheltuielilor reale existente, anume în cazul şcolilor mici cu până la nouăzeci de elevi ponderaţi. Realizăm faptul că în aceste condiţii funcţionarea normală a şcolii se transformă în supraviețuire, care nu este posibilă fără finanţarea externă suplimentară, dar mă conduc întotdeauna după un singur, dar sigur, principiu: „Şanse egale pentru toţi copiii noştri”.

În raionul Briceni, toate cele 30 de şcoli nu au autonomie financiară şi sunt administrate de către Direcţia de Învăţământ. Din numărul total al instituţiilor, 6 au statut de şcoală mică: gimnaziile Criva, Hlina, Mărcăuţi, Medveja, Slobozia Şirăuţi şi şcoala primară Bulboaca.  Bugetele întocmite prevăd, în majoritatea cazurilor, resurse doar pentru achitarea salariilor. Din această cauză, şcolile sunt practic incapabile să-și achite toate cheltuielile existente din mijloacele financiare alocate conform formulei de finanțare.

Desigur, este greu să gestionezi eficient un buget auster, dar nu și imposibil.

Problemele sunt nenumărate şi le-am putea înşira la nesfârşit. Din experienţa personală propun câteva soluţii:

orientarea şi consultarea cadrelor manageriale în gestionarea resurselor financiare;

înaintarea recomandărilor concrete pentru fiecare instituție în parte în vederea economiilor maximale ale cheltuielilor: optimizarea serviciului de pază prin instalarea supravegherii video, raţionalizarea resurselor pentru întreținerea încăperilor prin blocarea spaţiilor neutilizate, reducerea statelor exagerate ale personalului auxiliar;

monitorizarea trimestrială a executării bugetelor pe parcursul anului şi redistribuirea mijloacelor financiare între articole;

responsabilizarea tuturor actorilor educaționali: cadrele didactice, elevii, părinții;

conlucrarea cu Consiliul Raional Briceni prin alocarea surselor financiare din soldul disponibil al consiliului pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie stringentă în baza demersurilor înaintate de către instituţii.

Luînd în considerare aceste principia, Direcţia de Învăţământ, în colaborare cu Consiliul Raional, pe parcursul anului 2020-2021, a reuşit să repare acoperişul instituţiei Sl.Şireuţi în sumă de 300 mii lei, blocurile sanitare ale gimnaziului Hlina – 198 mii lei…

Iar pe final aş propune crearea politicilor educaţionale care să îmbine interesele și posibilităţile financiare ale statului cu drepturile și necesităţile educaţionale ale copiilor din satele mici.

Vitalie Ştirbu, Direcția Educație Briceni

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X