Directia Asistentă Socială si Protectie a Familiei Edinet (DASPF)

  Un alt Serviciu este Serviciului social ,,Echipa Mobila”, care consta in acordarea unui serviciu specializat, destinat copiilor cu virsta pina la 18 ani, cu dizabilitati accentuate sau severe, care ofera asistenta sociala, suport psihologic, logopedic, medical — kinetoterapeutic de reabilitare si recuperare la domiciliul beneficiarilor in baza necesitatilor identificate ale acestora, precum si consiliere si suport persoanelor implicate in procesul de incluziune sociala. Beneficiarii Serviciului social ,,Echipa Mobila” sunt persoane cu dizabilitati, selectate in conformitate cu criteriile de admitere a beneficiarilor la serviciile prestate in cadrul Serviciului de catre echipa multidisciplinara de specialisti. In Serviciul social ,,Echipa Mobila” activeaza un asistent social, un psiholog, un logoped/kinetoterapeut, un asistent medical. La deservire in Serviciu sint 23 de beneficiari.

Un alt Serviciu acordat de DASPF este Serviciului social Asistentă Parentală Profesionistă, care constau în acordarea unui serviciu social, care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist, în baza delimitării drepturilor şi responsabilităţilor cu privire la protecţia drepturilor copilului şi intereselor lui legale între Direcţia Asistentă Socială si Protectie a Familiei şi asistentul parental profesionist. Beneficiarii Serviciului social Asistentă Parentală Profesionistă sînt copii care se află temporar sau permanent în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

 1. a) sînt privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial;
 2. b) necesităţile lor speciale nu pot fi asigurate de către familia biologică;
 3. c) sînt sau pot deveni victime ale unei forme de violenţă, traficului de fiinţe umane, abandonului sau neglijenţei, relelor tratamente, exploatării în timp ce se află în îngrijirea unuia sau ambilor părinţi, a reprezentantului legal sau a oricărei alte persoane responsabile de îngrijirea acestora;
 4. d) au mai puţin de 14 ani şi au săvîrşit o încălcare a legislaţiei penale, dar nu poartă răspundere din punct de vedere juridic;
 5. e) au între 14 şi 18 ani şi le-a fost aplicată o pedeapsă penală fără privaţiune de libertate sau au fost liberaţi de răspundere penală.

Beneficiari al Serviciului la moment sînt 19 copii, deserviti de 9 asistenti parentali profesionisti.

Din bugetul anual al Serviciului pentru anul 2020 de 1154 mii lei, beneficiarii din Serviciul Asistentă Parentală Profesionistă sînt asigurati anual cu:

Alocatie unică la plasament – 3688,70 lei;

Alocatie linară pentru întretinerea copilului – 1400,00 lei;

Îndemnizatie zilnică (cheltuieli de buzunar) – 12,00 lei/zi

Alocatie unică la împlinirea vîrstei de 18 ani – 1000,00 lei.

În cadrul DASPF deasemenea activează Serviciului social Centrul de plasament pentru personae în etate din s.Onesti. Beneficiarii Serviciului social Centrul de plasament pentru personae în etate din s.Onesti sunt persoanele, cetăţeni ai Republicii Moldova cu capacitate deplină  sau parţială de exerciţiu, care corespund criteriilor de persoane vîrstnice şi persoane cu disabilităţi, cu vîrsta  de la 18 ani şi mai mult, persoane solitare lipsite de suport informal (familie) care, necesită ajutor din partea comunităţii şi deservire socio-medicală la domiciliu si nu au loc de trai stabilit. La moment beneficiari în Centrul de plasament sînt 8 persoane, care sînt îngrijite de către 8 angajati. Capacitatea Centrului de plasament permite deservirea a 11 beneficiari.

 

Un alt Serviciu pentru persoanele în etate si cu disabilitîti este Serviciul social Protezare si Ortopedie, care constă în dezvoltarea sistemului de servicii sociale pentru persoanele cu dezabilităti care necesită ajutor protectico–ortopedice. Beneficiarii Serviciului social Protezare si Ortopedie sunt persoane cu dizabilităţi locomotorii, care necesită mijloace ajutătoare tehnice, proteză, încăltăminte ortopedică, încăltăminte pe proteze, dispozitive de mers, încăltăminte specială, fotolii rulante, e.t.c.

Beneficiari al Serviciului la moment sînt  1041 persoane. Bugetul anual al Serviciului – 113,5 mii lei:

În perioada anului 2019-2020 au fost asigurate cu mijloace tehnice ajutătoare, cum ar fi, cărucioare-60 beneficiari, cadre de mers-65 beneficiari, încăltăminte ortopedică-140 beneficiari, precum si scaune de WC, scaune de bae, subcoate, cîrje, bastoane, protez membrul inferior, protez membrul superior, corset, bandaj, e.t.c.

Un alt Serviciu prestart de DASPF este Serviciul de reabilitare în Centre balneosanatoriale, care  constau în asigurarea reabilitării/recuperării sănătătii persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, în sensul Regulamentului aprobat prin hotărîre de Guvern, care se efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or.Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă, instituţii publice în care Ministerul Sănătătii, Muncii si Protectiei Sociale exercită calitatea de fondator, Beneficiarii Serviciului de reabilitare în Centre balneosanatoriale sunt persoanele în vîrstă si cele cu dizabilităti care au atins vîrsta de 18 ani, cetăteni ai Republicii Moldova sau străini specificati la art.2 alin.(1) din Legea nr.274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care se află în evidenta structurilor teritoriale de asistentă socială. Atragem atentia beneficiarilor de acest Serviciu, că aflarea la evidenta DASPF, înseamnă depunerea cererii cu anexarea setului de documente solicitat de DASPF.

La asigurarea cu bilete balneosanatoriale, beneficiarii se bucură de unele înlesniri, si anume:

Bilete gratuite se eliberează:

 1. a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate neangajate în cîmpul muncii;
 2. b) persoanelor în vîrstă beneficiare de pensie pentru limită de vîrstă sau alocaţie socială de stat,

neangajate în cîmpul muncii.

Bilete cu reducere de 70 % din cost se eliberează:

 1. a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate angajate în cîmpul muncii;
 2. b) persoanelor cu dizabilităţi medii neangajate în cîmpul muncii.

Beneficiarul biletului de tip „ÎNSOTITOR” achită 30% din costul biletului respectiv.

Bilete cu o reducere de 30 % din cost se eliberează:

 1. a) persoanelor cu dizabilităţi medii angajate în cîmpul muncii;
 2. b) persoanelor în vîrstă beneficiare de pensii pentru limită de vîrstă, pensii de dizabilitate sau de alocaţii sociale de stat, angajate în cîmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfăşoară activităţi de întreprinzător de diferite forme.

Pe parcursul an.2019 beneficiari ai Serviciului au fost:

— Centrul ,,Speranta” din or.Vadul lui Vodă – 28 beneficiari;

— Centrul ,,Victoria” din or.Sergheevca, Ucraina – 26 beneficiari

— Centrul ,,Dnestr” din or.Camenca – 1 beneficiar.

În legătură cu situatia pandemică din Republica Moldova, eliberarea biletelor balneosanatoriale este suspendată pînă la data adoptării hotărîrii respective de către Comisia Natională Extraordinară de Sănătate Publică.

Deasemenea prin intermediul DASPF sînt achitate si unele prestatii soaciale, si anume, pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, părinţilor adoptivi, tutorilor/curatorilor li se plătesc lunar indemnizaţii pentru alimentaţie, procurarea îmbrăcămintei/încălţămintei, obiectelor de igienă personală etc. Indemnizatia pentru tutelă/curatelă se achită, la încadrare în Serviciu suma de 3513,00 lei, deasemenea în cuantum de 1400 lei/lunar pentru fiecare copil aflat sub tutelă/curatelă, si respectiv 800 lei/lunar pentri fiecare copil aflat în adoptie. În afară de aceasta, pentru fiecare copil încadrat în Serviciu se achită cheltuieli de buzunar în sumă de 11,0 lei/zi, 70,0 lei în zilele de sărbătoare, si suma de 103,0 lei la ziua de nastere. În an.2019, în mediu, în Serviciu sau aflat – 28 copii tutelă/curatelă si – 26 copii adoptati. Au fost achitate îndemnizatii în sumă totală, tutelă/curatelă – 900,252 mii lei, desemenea au fost achitate cheltuieli de buzunar, în sumă totală, tutelă/curatelă – 115,230 mii lei.

O altă categorie de beneficiari de prestatii sociale sînt beneficiarii care primesc compensaţia pentru serviciile de transport. Beneficiari de compensatie sînt, persoanele cu dizabilităţi severe, persoanele cu dizabilităţi accentuate, copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani, persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani, si persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini avînd domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai. Mărimea compensatiei anuale constituie, pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă pînă la 18 ani – 552 de lei, pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 276 de lei. Suplimentar la mărimile compensaţiei mentionate, persoanele cu dizabilităţi locomotorii  (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei. În anul 2019 la acest compartiment au fost achitate surse financiare în sumă totală de 1880,7 mii lei pentru totalul de beneficiari–5567, dintre care cu aparatul locomotor – 407 beneficiari.

DASPF Edinet, sustinută de Consiliul raional Edinet, este tot timpul în căuterea de noi servicii sociale pentru păturile social-vulnerabile din raionul nostru. Drept dovadă acestor căutări sînt două servicii soaciale implimentate începînd cu luna august 2018. Unul din aceste servicii este Serviciul social social de suport monetar adresat familiilor defavorizate. Într-o oarecare măsură, implimentarea acestui serviciu completează vacuumul format în acest domeniu după sistarea activitătii Fondului Local de sustinere socială a populatiei. Beneficiari al acestui Serviciu sînt familiile/persoanele defavorizate, confirmate în baza rezultatelor evaluării necesităţilor, cetăţeni ai Republicii Moldova şi străinii specificaţi în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, domiciliaţi pe teritoriul acesteia. Suportul monetar acordat prin intermediul acestui Serviciu constituie o sumă bănească nerambursabilă şi neimpozabilă care se acordă, pentru facilitarea realizării acţiunilor stabilite în Planul individualizat de asistenţă, familiei/persoanei aflate în situaţie de dificultate confirmată prin rezultatele evaluării necesităţilor. Cuantumul acestui suport monetar nu poate depăsi suma de 6000,00 lei, care se achită, ori ca plată lunară pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, ori se achită printr-o sungură plată unică. Mijloacele financiare pentru activitatea acestui Serviciu sînt alocate de la bugetul de stat către bugetul raionului, cu destinatie specială. Pentru anul 2020, pentru activitatea acestui Serviciu sînt alocate 292,6 mii. lei. Pe perioada existentei acestui Serviciu (2018-2020) au primit suport bănesc peste 200 de familii social-vulnerabile.

Un alt serviciu social implimentat începînd cu luna august 2018 este Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. Beneficiari al acestui serviciu sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare, precum si familiile cu copii în risc de separare. Prin intermediul acestui Serviciu, se acordă un ajutor bănesc familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condiţiilor minime pentru creşterea copilului şi/sau încadrarea copilului în procesul educaţional. Cuantumul ajutorului bănesc din cadrul acestui Serviciu nu poate depăsi suma de 4000,00 lei pentru un copil, care se achită ori ca plată lunară pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, ori se achită printr-o sungură plată unică. Familiile cu copii pot beneficia de acest ajutor bănesc o dată pe an, în temeiul evaluărilor efectuate de Echipa multidisciplinară din Primăria respectivă. Dosarele familiilor solicitante de sprigin familiar secundar sînt examinate de Comisia raională de profil, care eliberează avizul respective, după care seful DASPF prin ordinul său acordă ajutorul bănesc necesar îndeplinirii actiunilor din Planul individualizat de asistentă.  Mijloacele financiare pentru activitatea acestui Serviciu sînt alocate de la bugetul de stat către bugetul raionului, cu destinatie specială. Pentru anul 2020, pentru activitatea acestui Serviciu sînt alocate 718,0 mii. lei. Pe perioada existentei acestui Serviciu (2018-2020) au primit ajutor bănesc peste 450 de familii cu copii aflate în situatie de risc.

Din cele mentionate, este evident faptul, că angajatii directiei îndeplinesc un volum foarte mare de lucru, si fără pregătirea profesională pe care o au specialistii, asistentii sociali comunitari, lucrătorii sociali, asistentii personali, ar fi foarte dificil să ne isprăvim cu sarcinile care stau în fata noastră. Multumim pe această cale tuturor consilierilor raionali, aparatului presedintelui raionului, primăriilor, pentru suportulsti conlucrarea pe care o avem, si cu un colectiv precum este colectivul DASPF Edinet, vă asigurăm că si mai departe vom face fată lucrurilor.

Adresîndu-mă colegilor de breaslă, cu certitudine se poate de spus, că protectia socială este una dintre cele mai nobile meserii, asistentul social intervenind atunci când trecem prin schimbări, fie că vorbim de cazuri individuale, de familii, comunitate sau de întreaga societate.

Astăzi colegii nostri din sfera asistentei sociale sunt indispensabili, reactionăm zilnic la schimbările economice si sociale care afectează în mod disproportionat persoanele vulnerabile si comunitătile cu resurse limitate, suntem gata să oferim zilnic sprijin si consiliere, consultantă sau interventie urgentă celor care necesită sustinere din partea statului, suntem cei care trăim în fiecare zi nu doar cu gândul la nevoile personale, dar si la ale celora din jur. Aceste calităti dau dovadă de atitudinea pozitivă dezinteresată, care este si o datorie neimpusă de a ajuta. Vom munci si în continuare cu demnitate, acest principiu stă, de fapt, la baza relatiei specialist-beneficiar. Respectarea demnitătii beneficiarului contribuie la îmbunătătirea imaginii de sine a acestuia, iar respectarea demnitătii asistentului social, contribuie la motivatia sa si la calitatea serviciului acordat.

La cât mai multe realizări frumoase.

Valerian CIOBANU, Sef Directie Asistentă Socială si Protectie a Familiei Edinet              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X